Thơ Phúc Âm CN 24 Thường Niên, Năm B

print

Thầy Là Ai?

Eli, Tẩy Giả là ta

Hay là ai khác hồn ma đổi đời?

Phêrô tuyên tín tuyệt vời

Giêsu cứu Chúa ban lời xót thương

Theo Ngài thập giá lên đường

Hy sinh mạng sống đo lường tình yêu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đức Kitô, Đấng Thiên Sai

Cho dù đau khổ ngập đầu,

Nhưng người tôi tớ dám đâu ngã lòng.

Vững tin vào Đấng vô song,

Chở che, nâng đỡ trong vòng tay ôm.

Tựa nương vào Chúa sớm hôm,

Vác cây Thập Giá, kính tôn theo Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang