Thơ Phúc Âm CN 26 Thường Niên, Năm B

print

Thơ Phúc Âm CN 26 Thường Niên, Năm B

Gương Sáng

Thà rằng chột mắt què chân

Còn hơn nguyên vẹn mà thân đoạ đày

Có gì sánh ví cối xây

Nếu ai nên cớ xô ngay biển hồ

Vì danh Đức Chúa Kitô

Một ly nước lã tông đồ nêu gương.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Không Độc Quyền Ơn Chúa

Ai không chống đối các con,

Là người ủng hộ chẳng còn hồ nghi.

Việc lành đâu phải phân bì,

Người này kẻ khác thực thi mới thành ?

Phần ta hãy cố thi hành,

Sẵn sàng cộng tác vì Danh Chúa Trời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.