Thơ Phúc Âm CN 3 TN B

print

Theo Thầy

 Sion cùng với Anrê

Vâng nghe tiếng Chúa bỏ nghề dưới sông

Gioan không chút bận lòng

Giacôbê nữa cũng mong theo Ngài

Nước Trời không thể riêng ai

Hy sinh tất cả một mai phúc lành.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Góp Phần

Thời giờ cứu rỗi đã gần,

Ăn năn sám hối canh tân cuộc đời.

Nước trời mở rộng đón mời,

Tiếp tay, giúp sức, cùng Người truyền ban.

Còn ta cũng phải góp phần,

Dựng xây Nước Chúa, chu toàn lệnh Cha.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.