Thơ Phúc Âm CN 5 MC B

print

Hạt Giống

Lúa gieo đất ẩm nát tan

Thì xin bông hạt vô vàn bánh cơm

Ai yêu sự sống nầy hơn

Sẽ sống vĩnh viễn van lơn được nào

Bao giờ Thập Gía treo cao

Ta kéo mọi sự đi vào tình yêu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Hạt Lúa Thối Đi,

Cũng như hạt lúa thối đi,

Xác thân của Chúa chết vì tội nhân.

Cho ta cuộc sống canh tân,

Với bao hoa trái muôn phần tốt sinh.

Ta nay hãy biết hy sinh,

Noi gương Con Chúa phúc vinh muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.