Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

print

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

Ánh Sao Lạ

Ba Vua xứ lạ về chầu

Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa

Triều thần hốt hoảng đón đưa

Bêlem là điểm lọc lừa bất tương

Này vàng, mộc dược nhủ hương

Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng sinh.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tìm Chúa

Các nhà đạo sĩ đi tìm,

Vua Trời cao cả giáng lâm chỗ nào?

Thánh Kinh chỉ điểm hôm nao,

Bet-lem thành nhỏ là nôi Vua Trời.

Phần ta muốn gặp Ngôi Lời,

Thánh Kinh học hỏi trọn đời đừng quên.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.