Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiện Xuống

print

Thánh Thần

 Mừng mừng tủi tủi mừng mừng

Thầy trò gặp lại như bừng cơn mơ

Từ nay hết cảnh bơ vơ

Thánh Thần phù trợ tóc tơ vững vàng

Thứ tha tùy ý buộc ràng

Sai đi làm chứng vẻ vang Nước Trời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Cuộc Tạo Dựng Mới

 Thánh Thần hướng dẫn canh tân,

Ban nhiều ân sủng hồng ân cho đời.

Tùy theo công tác mỗi người,

Để xây Hội Thánh khắp nơi gian trần.

Ta năng cầu nguyện Thánh Thần,

Sống tin cậy mến, Phúc âm rao truyền.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.