Thơ Phúc Âm CN Lễ Thăng Thiên

print

Quê Trời

Tin Mừng khắp thế giảng rao

Ai tin thì rửa đem vào tình yêu

Kẻ tin dù có nhiễu điều

Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân

Vinh quang ngự giữa triều thần

Bên cha từ ái chung phần yêu thương.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Ý Nghĩa Cuộc Đời   

Về trời Chúa chẳng bỏ rơi,

Nhưng Người khai mở một thời sai đi.

Vững tin vào Chúa quyền uy,

Cộng đoàn Hội Thánh thực thi lệnh truyền.

Phần ta đã được mang tên,

Là con Hội Thánh phải nên Tông đồ.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.