Thơ Phúc Âm CN Phục Sinh

print

Phục Sinh

 

Mau mau chạy báo Phêrô

Xác Thầy bị cướp cửa mồ mở toang

Thầy là cứu Chúa vinh quang

Dây băng xếp gọn khăn quàng kề bên

Gioan môn đệ giấu tên

Ông tin vì thấy vững bền tuyên xưng.

Lm Phêrô  Trương Điệu