Thông Báo (2) Về Việc Bắt Đầu Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến

print

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

DỰ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN TRỰC TUYẾN GPCT

(Để Ban Giảng Huấn có được thông tin của Học viên cho việc tổ chức lớp,

hầu hướng dẫn các HV, và hỗ trợ quý Cha Sở cho thích hợp và hữu hiệu hơn.

Ban Giảng Huấn sẽ gửi Phiếu Chứng Nhận khi kết thúc chương trình).

Kính gửi : Cha Sở Họ Đạo……………………………………………………………………………………….

& Kính chuyển đến : Quý Cha Ban Giảng Huấn Lớp Giáo Lý Dự Tòng & Hôn Nhân trực tuyến/Giáo phận Cần Thơ.

———————-

Tên Thánh, họ và gọi :

Ngày tháng năm sinh :

Cha là :

Mẹ là :

Thuộc Họ Đạo :                                                    Giáo Phận :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Email :

Điều kiện tham dự :

  1. Đăng ký chính thức nơi Cha Sở, để Cha Sở lập danh sách chuyển về Ban Giáo Lý GP.
  2. Có máy vi tính (với camera), hoặc điện thoại thông minh
  3. Có địa chỉ email (hoặc số điện thoại có thể kết bạn Zalo)
  4. Tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi học trực tuyến để được kiểm diện :
  • Với nội dung gồm : 20 buổi GL. Dự Tòng10 buổi GL. Hôn Nhân.
  • Theo Giáo trình : GL Dự Tòng / GP. Cần Thơ 2021GL Hôn Nhân và Gia Đình / GP. Cần Thơ 2020.
  • Thời gian : 19g30 các ngày : Thứ Ba và Thứ Năm (GLDT); Thứ Bảy (GLHN).
  1. Các Bạn Công Giáo vẫn cần dự lớp Giáo lý Dự Tòng để ôn lại căn bản Giáo lý.
  2. Chụp hình bằng điện thoại, hoặc scan Phiếu Đăng Ký này, với Xác nhận & Chữ ký của Cha Sở, rồi email hoặc zalo về Cha Pl. Trương Hoàng Phong (Đt : 0907168963 – Email : [email protected]), trước Chúa Nhật 05.12.2021 (Có thể sau một hai ngày, nhưng cần sớm hết sức có thể, để kịp nhận đường Link).

Nay đăng ký, ngày……………tháng……….Năm 2021.

Xác nhận của Cha Sở                                                         Họ, Tên, Chữ ký người đăng ký