Video Trực Tiếp Lễ Giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp

print

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Bế Mạc

 

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

 

CANH THỨC ĐÊM

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

 

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 3 cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 2 cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 1 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Khai Mạc

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019