Giữ Luật Thầy Truyền: Bài Ca Ý Lực Sống CN 6 PS Năm A

print

CN VI PHỤC SINH (A)-giữ luật Thầy truyền