Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 1 Mùa Vọng C

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 1 Mùa Vọng C

Nhập Lễ: Lời Vọng.

 

Đáp Ca : TV 24:

 

Hiệp Lễ :Tỉnh thức và cầu nguyện: