Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Lên Trời & CN 20 TN B

print

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
 Lễ Vọng
Đáp Ca : TV 131:

– Lễ Chính Ngày
Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: 

Đáp ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: 


Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: 


Hiệp lễ: Magnificat: 


Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc:

 

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 20 TN B

Đáp ca: TV 33:

 

Hiệp Lễ :. Lương thực trường sinh