Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Vui lên Sion

2-SH : Chiều tím

3-ĐC : CN 3 MV-B

4-Alleluia 3

5-DL :Giờ đây chúng con

6-HL : 1- Trông đợi.   2-Tiếng vọng ca 3

7-KL: Trời cao

Alleluia 3
Câu đáp TV 3 MV B
chieu-tim-lm-duy-thien
giodaychungcon
Tieng vong ca 3
troicao1-kl
trongdoi-jb
vuilension