Các Bài Hát Thánh Lễ CN 30 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  30 TN B  :  Hãy  Mở  Ra  –  Anh Mù  Bartimê

1-NL: Đi về nhà Chúa

2-SH: Chúa rất nhân từ.

3-ĐC :  TV 125

4-Alleluia  6

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL:  1-Anh mù Bartimê .  2- Ephata

7-KL: Nữ Vương Mân Côi

Alleluia 6 Anh mu Bartime Cau dap TV 125 Chua rat nhan tu divenhaChua-th Ephata_tt giodaychungcon Nu vuong man coi (Ngay nay con den hat khen mung me...)