Các Bài Hát Thánh Lễ CN 30 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  30 TN B  :  Hãy  Mở  Ra  –  Anh Mù  Bartimê

1-NL: Đi về nhà Chúa

2-SH: Chúa rất nhân từ.

3-ĐC :  TV 125

4-Alleluia  6

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL:  1-Anh mù Bartimê .  2- Ephata

7-KL: Nữ Vương Mân Côi

Alleluia 6
Anh mu Bartime
Cau dap TV 125
Chua rat nhan tu
divenhaChua-th
Ephata_tt
giodaychungcon
Nu vuong man coi (Ngay nay con den hat khen mung me...)