Các Bài Hát Thánh Lễ CN II TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Hồn tôi ơi

2-SH: Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 95

4-Alleluia  3

5-DL: Lễ dâng

6-HL: 1-Tìmh Chúa cao vời.   2- Bao la tình Chúa

7-KL: Tạ ơn với Mẹ

Alleluia 3
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
Cau dap TV 95
giotleannan-ga
hontoioi TV 103
LE DANG
taonChuavoiMe
TinhChuaCaoVoi_dt