Các Bài Hát Thánh Lễ CN II TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Hồn tôi ơi

2-SH: Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 95

4-Alleluia  3

5-DL: Lễ dâng

6-HL: 1-Tìmh Chúa cao vời.   2- Bao la tình Chúa

7-KL: Tạ ơn với Mẹ

Alleluia 3 BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...) Cau dap TV 95 giotleannan-ga hontoioi TV 103 LE DANG taonChuavoiMe TinhChuaCaoVoi_dt