SN NCS

SNCN 32 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

 BỎ VÀO TẤT CẢ Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm B   Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế …

xem thêm

SNCN 31 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU (Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm B) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” …

xem thêm

SNCN 30 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN THƯƠNG XÓT TÔI (Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B)   Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Hôm ấy, Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Ðức …

xem thêm

SNCN 29 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐẦY TỚ VÀ NÔ LỆ Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm B Lời Chúa: Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho …

xem thêm

SNCN 28 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Được Gấp Trăm (Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B)   Lời Chúa: Mc 10, 17-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Ðức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi …

xem thêm

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

xem thêm

SNCN 27 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Một Xương Một Thịt Chúa Nhật 27 Thường niên, năm B   Lời Chúa: Mc 10, 2-12 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và …

xem thêm

SNCN 26 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Làm Cớ Sa Ngã (Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm B)   Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì …

xem thêm

SNCN 25 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI (Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B)     Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ …

xem thêm

SNCN 24 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B     Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan …

xem thêm