Video Clip

Trực Tiếp Hội Hoa GPCT 2019:Chủ Đề: “Maria, Nữ Vương Các Gia Đình”.

 – Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019 Phần 2 Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019    – Youtube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.      

xem thêm

Video Trực Tiếp Lễ Giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Bế Mạc   Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   CANH THỨC ĐÊM Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ …

xem thêm