“Có Chúa là có tất cả”

print

“Có Chúa là có tất cả”