Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 34 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 34 TN A

Đáp ca: TV 22:

Hiệp lễ 1: Giêsu, Vua Tình Yêu:

Hiệp lễ 2: Giêsu – Bài Tình Ca: