Đáp Ca… & Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

print

Đáp Ca… & Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Đáp Ca: Lc 1, 46-55:

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng:

Kết lễ: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu:

Lời Kinh Mân Côi: