Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 18 TN A

print

Thánh Ca Phụng Vụ CN 18 TN A.

Đáp ca TV 144: https://youtu.be/eCV3P3I1VJU

55.CN 18 TN A TV 144.ENC

Hiệp lễ: Hãy cho họ ăn: https://youtu.be/TfTpKQCkwto

HayChoHoAn_tn