ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giải thích về Ơn Toàn xá Portiuncula CN 1-8-2021

print