Giáo Huấn 42: Hội Thánh Công Giáo

print

GIÁO HUẤN 42/CN XXIII TN/6.9.2020

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 

 

* H. Vì sao Hội thánh có đặc tính công giáo? (Câu 157)

T. Hội thánh có đặc tính công giáo vì những lẽ này:

– Một là HT loan báo toàn bộ đức tin và đức tin toàn vẹn.

– Hai là Hội thánh gìn giữ và quản lý đầy đủ các phương tiện cứu độ.

– Ba là HT được sai đến với muôn dân thuộc mọi thời đại.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Mát-thêu (28, 19):

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

* Hội thánh là Công giáo vì “Nơi Hội thánh hiện diện toàn vẹn Thân thể  Chúa Ki-tô, kết hiệp với Đầu”. Nhờ sự hiện diện này, Hội thánh tiếp nhận “toàn vẹn các phương tiện cứu độ”, là các bí tích, và toàn bộ chân lý đức tin nơi Thánh kinh và Thánh truyền.

Hội thánh còn là công giáo vì Hội thánh được Chúa Ki-tô sai đến với toàn thể nhân loại (Mt 28, 19), như Cha thánh Vê-na đã trả lời cho nhà quan khi quan bảo rằng vua nước Pháp đã sai Cha đi, Cha nói: “Không phải vua đất Pháp gửi tôi đi. Tôi muốn đi, theo lệnh Chúa Ki-tô, rao giảng đạo lành cho mọi người…Nếu gặp quân viễn chinh, tôi sẽ khiển trách việc họ đến gây chiến”.

Để Hội thánh thực sự là Công giáo, là phương tiện cứu độ muôn dân, thì Hội thánh phải truyền giáo. Muốn thực hiện truyền giáo, ta  phải luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: vì Thánh Thần là Đấng chủ xướng mọi công cuộc truyền giáo (x. Cv 2, 4), và vì chính Chúa Giê-su cũng đã được “Thánh Thần sai đi rao giảng Tin mừng” (x. Lc 4, 18). Hơn nữa, chúng ta còn phải biết sám hối và đổi mới; sống như men trong đấu bột trần gian, làm dậy lên niềm tin, cậy, mến nơi trần gian; phải sống phục vụ, tự hiến cho đến chết, vì “Máu các Vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Ki-tô hữu” (Tê-tu-li-a-nô).