Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu

print

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu

Nhà Thờ Bạc Liêu

Mô hình nhà thờ mới

 

Nhà Thờ Giồng Nhãn (Bạc Liêu)

 

Nhà Thờ Phêrô (Bạc Liêu)

 

Nhà Thờ Giuse  (Bạc Liêu)

 

 

Nhà Thờ Vô Nhiễm (Bạc Liêu)

 

Mô hình nhà thờ mới

Nhà Thờ Bến Bàu

 

Nhà Thờ Khúc Tréo

 

 

 

Nhà Thờ Chủ Chí

 

Nhà Thờ Đất Sét

 

Nhà Thờ Vĩnh Phú

 

Nhà Thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Nhà Thờ Gành Hào

 

Nhà Thờ Long Hà

 

Nhà Thờ Nàng Rền (Hưng Hội xưa)

 

 

Nhà Thờ Ninh Sơn

 

Nhà Thờ Giá Rai

 

Nhà Thờ Tắc Sậy

 

 

Nhà Thờ Hoà Bình

 

Nhà Thờ Vĩnh Hiệp

 

Nhà Thờ Vĩnh Mỹ

 

Nhà Thờ Vĩnh Hậu (Thánh Tâm)

 

Nhà Thờ Vĩnh Thịnh (Gx mới)

 

Nhà Thờ Kinh Tư (Gx mới)