Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải

print

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải

Nhà Thờ Đại Hải

 

Nhà Thờ Ba Trinh

Mô hình nhà thờ Ba Trinh (đang xây dựng)

Nhà Thờ Bắc Hải

 

Nhà Thờ Cồn Mỹ Phước

 

Nhà Thờ Kim Phụng

 

Nhà Thờ Lương Hiệp

 

Nhà Thờ Nam Hải

 

Nhà Thờ Phụng Hiệp

 

Nhà Thờ Phụng Tường

 

Nhà Thờ Rạch Vọp

 

Nhà Thờ Thái Hải

 

Nhà Thờ Thiết An

 

Nhà Thờ Nhơn Mỹ

 

Nhà Thờ Kế Sách

 

Nhà Thờ Trung Hải

 

Nhà Thờ Trà Canh

Nhà Thờ Trà Ếch

 

Nhà Thờ Từ Xá

 

Nhà Thờ Vinh Phát

 

Nhà Thờ Xuân Hoà

 

Nhà Thờ Phanxicô (Gx mới tách ra từ Gx Phụng Tường)