Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Lc 4,1-13

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Câu hỏi gợi ý

1.Đọc trình thuật về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ trong Phúc âm Mát-thêu và Luca (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13). Cho biết có gì giống nhau và  khác nhau.

2.  Thành thánh Giêrusalem có đóng một vai trò quan trọng trong Phúc âm Luca không ? Hãy đọc từ từ các đoạn sau : Lc 2,38.41; 4,9; 9,31.51.53; 13,22.33-35; 17,11; 18,31; 19,11.28.41; 24,13.47.52. 

3.  Đức Giêsu đầy Thánh Thần (Lc 4,1; 3,22). Đức Maria, ông Gioan Tẩy giả, cụ ngôn sứ Simêon, bà Êlisabét, và ông Dacaria có được đầy Thánh Thần không ? Chứng minh.

4.  Ngày xưa Dân Ít-ra-en đã được Thiên Chúa dẫn đi trong hoang địa và đã chịu thử thách. Bạn có biết một vài thử thách họ đã trải qua không ? Đọc Xuất hành chương 16, chương 17,1-3, và chương 32.

5.  Quỷ hai lần nói Nếu ông là Con Thiên Chúa (các câu 3 và 9). Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không ? 

6.  Để thắng được những cơn cám dỗ của quỷ, Đức Giêsu đã dùng những vũ khí nào ? Chúng ta có thể dùng những vũ khí đó không ?

7.  Có 3 cơn cám dỗ đến với Đức Giêsu ? Cơn cám dỗ 1 chủ yếu là gì ? Có khi nào bạn gặp cơn cám dỗ 1 không ?

8. Cơn cám dỗ 2 chủ yếu là gì ? Có khi nào bạn gặp cơn cám dỗ 2 không ?

9. Cơn cám dỗ 3 chủ yếu là gì ? Có khi nào bạn gặp cơn cám dỗ 3 không ?

10. Theo kinh nghiệm của bạn, để thắng các cơn cám dỗ thì cần điều gì hơn cả ?

Nghe Audio

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C