Lời & Đất Hứa: Nơi Ông Gioan Tẩy Giả Làm Phép Rửa Trên Sông Jordan

print