Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Phong Chức hay Truyền Chức

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Phong Chức hay Truyền Chức

“Truyền” là “cho kế thừa”, là “chuyển thông” cái bên trong của người này sang người khác. “Truyền chức”: Chúa Giêsu là linh mục đời đời. Ngài thông truyền chức linh mục cho các tông đồ. Các tông đồ lại thông truyền cho các thế hệ kế thừa. Vì thế, khi Giám mục thông truyền chức linh mục cho các ứng viên thì gọi là “truyền chức linh mục”.

  

1. Phong chức

“Phong” là cấp trên “ban cho” cấp dưới chức vị và danh hiệu.

Thí dụ:

+ Chủ tịch nước phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho nghệ sĩ Trần Hạnh.

+ Hôm nay, có một sĩ quan được phong quân hàm đại tá.
 

2. Truyền chức

“Truyền” là “cho kế thừa”, là “chuyển thông” cái bên trong của người này sang người khác.

“Truyền chức”: Chúa Giêsu là linh mục đời đời. Ngài thông truyền chức linh mục cho các tông đồ. Các tông đồ lại thông truyền cho các thế hệ kế thừa. Vì thế, khi Giám mục thông truyền chức linh mục cho các ứng viên thì gọi là “truyền chức linh mục”.

Thí dụ:

+ Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, vừa truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế.

Như vậy,  “Truyền chức linh mục” mới là thuật từ đúng.