Thông báo đặc biệt về ơn Toàn xá Tòa Thánh rộng ban cho người cao niên và tất cả tín hữu

print