Thơ Phúc Âm CN 34 TN  B

print

 

Nước Tôi

Quan nói đúng tôi là Vua

   Giêsu cứu Chúa phân bua với đời

Nước tôi chân lý tự trời

                Ai thuộc chân lý nghe lời tôi ban

Nước tôi không thuộc thế gian

           Nước tôi trần thế vô vàn người thương.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

  

Chúa Kitô Vua Sự Thật

Sinh ra Tôi đã là Vua

Nước Tôi cai trị từ xưa đến rày.

Vương quyền tuyệt đối không lay,

Công dân trong nước, quyền này được chia.

Phần ta chớ có xa lìa,

Luôn là con thảo thờ Cha trên trời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.