16. Nguyện Chúa Thánh Thần

print

16. Nguyện Chúa Thánh Thần

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

(Ga 20, 22)

Lạy Chúa Thánh Thần!

Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ,

để đem lại sự sống mới cho con người.

Đời sống thiêng liêng của con

là đời sống của Chúa trong con,

là đời sống của con trong Chúa.

Cho con biết buông mình theo ân sủng,

để hành động trong tình yêu:

biết yêu những gì tốt đẹp,

biết ghét những gì xấu xa.

biết vượt qua những gì tăm tối,

biết khai đường mở lối vươn lên.

Cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống,

biết đưa cuộc sống vào tình yêu,

để từng giây phút con yêu,

làm nên cuộc đời con sống,

hòa nhập cả hai nên một:

sống là yêu, yêu là sống.

Vì con hiểu rằng, Thiên Chúa Hằng Sống

cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin ban cho nhân loại chúng con

một lễ Hiện Xuống mới,

một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,

để mọi người được liên kết với nhau,

không còn chia cắt và tranh chấp oán hờn,

không còn bạo lực và cơ cầu cùng khốn,

để thuận hòa an vui tràn khắp chốn,

để yêu thương hợp nhất cõi gian trần. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 16)