Cầu Nguyện – Bài 58: Mầu Nhiệm Của Ân Sủng Và Đòi Hỏi – ĐHY Phanxicô

print

Bài 58: Mầu Nhiệm Của Ân Sủng Và Đòi Hỏi

Sứ điệp của Chúa Giêsu tập trung vào hai khía cạnh:

Ân sủng và đòi hỏi.

Muốn làm một người kitô,

con phải nghe lời Chúa,

nghĩa là mở rộng lòng con cho ân sủng,

đón nhận tình yêu,

Mà Chúa ban cho con qua Chúa Giêsu.

Sống trong mầu nhiệm của tình yêu Chúa.

Chúa thông ban cho con một cuộc sống mới.

Không còn phải  là họ hàng theo tình cốt nhục,

nhưng Chúa dặt nền móng cho một gia đình mới trong nước trời.

Ai nghe và sống lời Chúa sẽ thuộc về tổ ấm ấy.

Một tổ ấm trong đó có Chúa Giêsu, Mẹ Maria.

Nơi đó tất cả là hiệp thông, là tin tưởng nhau.

Cuộc sống mới ấy có những đòi hỏi:

Từ đây không còn những rào chắn thế gian đã dựng nên, để phân chia địa vị xã hội, tư tưởng chính trị, đức tin, tôn giáo.

Người Kitô đích thực,

là người đón nhận tình yêu của Chúa làm nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống của mình.

Để trở nên chiếc cầu tình yêu nối kết anh chị em lại.

Chỉ có ai thực hiện lời Chúa,

sống lời Người cách trọn vẹn,

mới gọi là ”nghe” lời Chúa (Lc 8,19-21).