26/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

print