Audio Bài giảng: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm C

print

Audio Bài giảng: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm C

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giảng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm C