Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 2 MV B

print

Nhập Lễ: Lời Vọng: 

LoiVong_tn

DÁP CA TV 84: 

56.CN 19 TN A. TV 84.ENC

HIỆP LỄ – chân thành sám hối: