Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 2 TN Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 2 TN Năm B

Đáp ca: TV 39: 

 

Hiệp lễ 1: Hãy đến mà xem:

 

Hiệp lễ 2: Những khát mong.

nhe1bbafng-khc3a1t-mong-lm-thc3a1i-nguyc3aan