Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 3 MC Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 3 MC Năm B

Đáp ca. TV 18: 

Hiệp lễ. Lời trần tình : 

loitrantinh_tn