Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 3 MV B

print

Nhập Lễ: Trời Cao Hỡi! 

Dw4eRxw458

 

Đáp Ca. Lc 1, 46-50. 53-54: 

Ngay 7 thang 10. Thanh Mau Man Coi.ENC

 

Hiệp lễ: Người làm chứng: 

Người làm chứng