Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 33 TN B & Lễ CTTĐVN

print

CN 33 TN năm B

Đáp ca: TV 15:

Hiệp lễ: Chúa đã trao phó:

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TV 125:

Hiệp Lễ 1. Máu chứng niềm tin :

Hiệp lễ 2:

Một đời nhân chứng:

Kết lễ: Nhân chứng Tin Mừng