Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 34 TN A

print

Đáp Ca: TV 22.

 

Hiệp lễ 1: Cho con nhìn thấy: 

 

Hiệp Lễ 2. Hướng đến tha nhân: