Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 4 Phục Sinh B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 4 Phục Sinh B

Đáp Ca: TV 117: 

 

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành: 

 

Kết Lễ: Sống cho Tin Mừng: