Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Chúa Thăng Thiên

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ  CN Chúa Thăng Thiên

Đáp Ca: TV 46

Alleluia: 

Hiệp Lễ: Chúa về Trời: