Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

print

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần: 

 

Đáp ca- TV 103: 

 

Ca tiếp liên – Alleluia: 

 

Hiệp lễ 1– Xin Thánh Thần đến: 

 

Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần: