Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

print

Lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11)

Đáp Ca TV 23: 

Hiệp Lễ: Đâu chỉ là: 

 

 

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (2.11)

Đáp ca TV 22: 

Dâng Lễ: Dâng Thân Phận: 

Hiệp Lễ: Trước Nhan Ngài: https://www.youtube.com/watch?v=wA1jhGPucIM