Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Mân Côi

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Mân Côi

Đáp Ca: Lc 1, 46-55: 

Ngay 7 thang 10. Thanh Mau Man Coi.ENC

Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng: 

Kết lễ: Lời Kinh Mân Côi:

6. Loi Kinh Man Coi