Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ TL Cầu Cho Việc Loan Báo Tin Mừng

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ TL Cầu Cho Việc Loan Báo Tin Mừng

Đáp Ca. TV 95:

Hiệp lễ: Một đời nhân chứng:

 

Kết Lễ: Ca vang Giêsu: