Ban Thường Vụ Giáo Hạt Sóc Trăng Tuyên Hứa

print

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Sóc Trăng Tuyên Hứa

Ngày 19/11/2022, Ban TV HĐMV Hạt Sóc Trăng tuyên hứa nhiệm kỳ mới, có các cha đồng tế và khoảng 100 người (trong ban HĐGX) các Họ Đạo cùng tham dự sốt sắng, và tuyên hứa trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Sóc Trăng