Ban Thường Vụ Hội Đồng Hạt Trà Lồng Tuyên Hứa

print

Ban Thường Vụ Hội Đồng Hạt Trà Lồng Tuyên Hứa

Ngày 12/11/2022 tại Nhà Thờ Trà Lồng