Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  2 TN C : Chúa Biến Hình

1-NL: Cùng bước

2-SH: Quỳ bên cung thánh

3-ĐC: TV 26

4-DL: Giờ đây chúng con

5-HL: 1-Chúa biến hình.    2-Xin Ngài thương con

6-KL: Xin cho muôn người

Cau dap TV 26 (CN II MC)
ChuaHienDung
Cung buoc
giodaychungcon
quybencungthanh
Xinchomuonnguoi
xinNgaithuongcon